Aivotärähdys voi heikentää myöhemmin henkistä suorituskykyä

Aivotärähdyksellä voi olla kaksostutkimuksen mukaan vakavia jälkiseurauksia, sillä se altistaa muisti- ja keskittymisongelmille myöhemmällä iällä. Riskiryhmään kuuluvat urheilijat.

Yhdysvaltalaisen Duken yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan nuorena saadut aivotärähdykset altistavat tiedonkäsittelyongelmille myöhemmällä iällä.

© Shutterstock

”Olet varmaan saanut tällin pääsi”, sanotaan usein, kun joku puhuu typeriä tai käyttäytyy tyhmästi.

Yleensä kommentilla ei tarkoiteta mitään ilkeää eikä sillä haluta loukata, mutta tosiasiassa kaatumisen tai törmäämisen aiheuttamalla iskulla päähän voi olla vakavia seurauksia: se saattaa heikentää muistia ja ajattelu- ja keskittymiskykyä.

Yhdysvaltalaisen Duken yliopiston tutkijoiden julkaisemassa tutkimuksessa todettiin, että nuorena saadut aivotärähdykset suurentavat kognitiivisten eli tiedonkäsittelyyn liittyvien taitojen heikkenemisen riskiä. Toisin sanoen aivotoiminnan häiriötila voi lieväasteisenakin johtaa myöhemmällä iällä alkaviin muistiongelmiin.

Tutkimuksessa verrattiin kaksosparikkeja

Tutkimuksessa keskityttiin vertailemaan identtisiä kaksosia, joista vain toinen kaksonen oli saanut nuorena ainakin yhden aivotärähdyksen.

”Tarkastelemalla identtisiä kaksosia, joilla on samat geenit ja jotka ovat myös yleensä kokeneet samoja asioita elämässään, saatiin selville, että aivotärähdyksen saaneet kaksosparikit menestyivät huonommin kognitiivisissa testeissä ja että heidän henkinen suorituskykynsä heikkeni nopeammin kuin niiden kaksosparikkien, jotka eivät olleet koskaan saaneet aivotärähdystä”, selittää tutkimusta johtanut Duken yliopiston psykiatrian ja käyttäytymistieteiden apulaisprofessori Marianne Chanti-Ketterl.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 8 662 toisen maailmansodan veteraania. Heitä pyydettiin ensimmäisessä vaiheessa tekemään kognitiivisia testejä. Tuolloin he olivat keskimäärin noin 67-vuotiaita. Heidät testattiin uudelleen kolme kertaa seuraavien 12 vuoden aikana.

Tajunnanmenetys osoittautui merkitykselliseksi

Lähtötilanteessa keskimääräinen tulos oli 32,5 pistettä 50 pisteestä. Noin neljäsosa osallistujista oli kokenut päähän ulkoisen voiman, kuten iskun, aiheuttaman aivotoiminnan häiriötilan. Lääkärit puhuvat tapaturmaisesta aivovammasta (TBI, traumatic brain injury).

Tällaisen lieväasteisen aivovamman saaneet kaksosparikit menestyivät testissä huonommin 70-vuotiaana etenkin siinä tapauksessa, että he olivat menettäneet tajuntansa onnettomuuden aikana tai olivat olleet onnettomuuden sattuessa yli 24-vuotiaita. He myös osoittivat nopeammin etenevän henkisen suorituskyvyn laskun merkkejä.

Koska tutkimukseen osallistuneilla kaksosparikeilla on sama perimä ja he varttuivat yhdessä ja siten kokivat yleensä samoja asioita, aivotärähdystä voitiin pitää ensisijaisena erottavana tekijänä.

Vielä senkin jälkeen, kun tutkijat olivat ottaneet huomioon muut mahdollisesti merkitykselliset seikat, kuten liian korkean verenpaineen, alkoholinkäytön, tupakoinnin ja koulutustason, syy-yhteyden osoittava tulos oli selvä.

Osaan urheilulajeista liittyy suuri riski

Tutkijoiden mukaan heidän tutkimuksessaan on heikkouksia. Se esimerkiksi perustuu osallistujien omiin kertomuksiin aivotärähdyksistä. Ei siis voida olla täysin varmoja siitä, että he muistavat ja kuvailevat tapahtumat ja niiden seuraukset oikein.

Kun tarkastellaan urheilumaailmaa, nähdään vastaavanlainen syy-yhteys päävamman ja aivotoiminnan välillä. Jo 1920-luvulla todettiin, että nyrkkeilijöillä esiintyi krooniseksi traumaattiseksi enkefalopatiaksi (CTE, chronic traumatic encephalopathy) kutsuttua etenevää aivosairautta. Myöhemmin huomattiin, että sitä esiintyi monien muidenkin urheilulajien edustajilla jalkapalloilijoista jääkiekkoilijoihin. Sairastumisriskin havaittiin olevan suurin niillä, jotka altistuivat urheillessaan usein päähän kohdistuville iskuille.

Vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa, johon osallistui 111 amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisliigan (NFL, National Football League) pelaajaa, kävi ilmi, että 99 prosenttia heistä kärsi kroonisesta traumaattisesta enkefalopatiasta. Toisin sanoen ne tällit ja kolaukset, joita urheilijat olivat saaneet, olivat johtaneet mitattavaan kognitiivisten taitojen heikkenemiseen.