Shutterstock
Biokaasulaitos

Mitä on biokaasu?

Biokaasu mainitaan usein ympäristöystävällisenä energianmuotona, miten päästötöntä ruoantähteistä ja lannasta tehty kaasu oikeasti on?

Mitä biokaasu on?

Biokaasuksi sanotaan kaasua, joka syntyy, kun orgaanisia aineksia hajotetaan mädättämällä. Biokaasua voidaan käyttää lämmön ja sähkön tuotantoon tai ajoneuvojen polttoaineena.

Biokaasua voidaan valmistaa vaikkapa ruoantähteistä, karjanlannasta tai puutarhajätteistä.

Tavallisimmin biokaasu on metaania. Metaania syntyy luonnossa varsinkin soissa, kun metanogeeneiksi kutsutut bakteerit hajottavat orgaanisia aineita vähähappisissa ympäristöissä.

Bakteerit muodostavat vedystä, hiilidioksidista ja asetaatista aineita, joita ne tarvitsevat elääkseen. Sivutuotteena syntyy metaania.

Metaania tuottavia bakteereja elää myös ihmisten ja nisäkkäiden suolistossa. Siellä ne auttavat hajottamaan ruokaa. Ruoansulatuksen sivutuotteena syntyvä metaani poistuu pieruina.

Mitä kemiallisia aineita biokaasussa on?

Mitä kemiallisia aineita biokaasussa on?
Biokaasu sisältää yleensä

  • metaania eli CH4:ää
  • hiilidioksidia eli CO2:ta ja
  • rikkivetyä eli H2S:ta
Metaalimolekyyli
© Shutterstock

Metaani

Hiilidioksidimolekyyli
© Shutterstock

Hiilidioksidi

Rikkivety
© Wikimedia Commons

Rikkivety

Mihin biokaasua käytetään?

Biokaasua käytetään yleensä lämmön ja sähkön tuotantoon.

Biokaasulla tuotetaan sähköä käyttämällä sitä polttoaineena sähkögeneraattoria pyörittävässä polttomoottorissa. Näin kaasun sisältämän energia muuttuu sähköksi, joka johdetaan sähköverkkoon.

Biokaasugeneraattorien hyötysuhde on kuitenkin melko huono, vain noin 40 prosenttia. Suurin osa kaasun energiasta menee siis hukkaan.

Jos biokaasusta poistetaan rikkivety ja hiilidioksidi niin, että jäljelle jää vain puhdasta metaania, sitä voidaan käyttää kuten maakaasua. Puhdas metaani sopii myös kaasuautojen polttoaineeksi.

Onko biokaasu ympäristöystävällistä?

Biokaasu on suhteellisen ympäristöystävällinen energialähde, sillä se vähentää maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä ja korvaa fossiilisia polttoaineita, kuten maakaasua ja öljyä.

Tanskassa Århusin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan esimerkiksi nautakarjan ilmastokuormitus vähenee jopa 41 prosenttia, jos karjanlannasta tehdään biokaasua. Sikatalouden osalta luku on 25 prosenttia.

Päästövähennys perustuu siihen, että lannasta syntyvä metaani vapautuisi muuten sellaisenaan ilmakehään ja kiihdyttäisi ilmastonmuutosta. On kannattavampaa käyttää metaani energiantuotantoon.

Biokaasu myös korvaa maakaasua. Maakaasu on fossiilinen polttoaine, joka täytyy porata esiin ennen kuin se käytettävissä. Poraamisesta syntyy haittaa ilmastolle ja muulle ympäristölle.

Biokaasuun liittyy myös ilmastoriskejä, sillä sen tuotannon yhteydessä voi päästä metaania ilmakehään.

Missä biokaasua tuotetaan?

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan eniten biokaasua tuotetaan Kiinassa ja Euroopassa.

Suurin tuottaja on Kiina, jossa on yli 100 000 biokaasua tuottavaa laitosta. Seuraavana tulee Saksa, missä on reilut 10 000 biokaasulaitosta.

Useimmissa maissa suurin osa biokaasusta käytetään sähkön ja lämmön tuotantoon. Poikkeus tästä on maailman viidenneksi suurin biokaasun tuottaja Ruotsi. Siellä yli puolet biokaasusta menee ajoneuvojen polttoaineeksi.

Onko biokaasu uusiutuva energialähde?

Biokaasu on uusiutuva energiamuoto siinä missä esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoima tai geoterminen energia.

Koska biokaasua tehdään orgaanisista aineista, sen raaka-ainetta on olemassa niin kauan kuin maapallolla on orgaanisten aineiden tuottajia eli eläimiä ja kasveja.

Biokaasun etu esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimaan verrattuna on se, että sitä voidaan varastoida ja käyttää silloin kuin energialle on tarvetta. Aurinko- ja tuulisähköä voidaan periaatteessa varastoida tuottamalla sähköllä vetyä, mutta nykytekniikalla vedyn tuotannossa iso osa energiasta menee hukkaan.

Kokonaisuutena tarkasteltuna aalto-, tuuli- ja ydinvoima tuottavat vähemmän päästöjä kilowattituntia kohti kuin biokaasu. Sen sijaan aurinkovoimaan verrattuna biokaasu on vähäpäästöisempää, vaikkakin aurinkokennojen hyötysuhde on parantunut.