Kasveja ja eläimiä muistuttavat sienet

Miksi toiset pitävät sieniä kasveina, toiset taas eläiminä?

Sienet muodostavat eliökunnassa oman ryhmänsä, jota kutsutaan sienikunnaksi. Ryhmä jaetaan kolmeen pääluokkaan: limakkosieniin, leväsieniin ja solurihmasieniin. Joskus sekaannusta aiheuttaa se, että on olemassa sienieläimiksi nimetty eläinkunnan pääjakso. Sienet eivät kuitenkaan ole eläimiä eivätkä kasveja, vaikka niillä on yhteisiä ominaisuuksia molempien kanssa. Sienet ovat aitotumaisia, toisenvaraisia ja lehtivihreättömiä eliöitä, jotka hajottavat orgaanista ainesta tai elävät loisina. Ne ovat yksi- tai monisoluisia. Monisoluiset sienet ovat perusrakenteeltaan rihmamaisia. Monille sieniryhmille, kuten heltta- ja kotelosienille, ovat ominaisia sienirihmoista muodostuvat itiöemät. Ne ovat erimuotoisia ja -kokoisia rakenteita, joissa syntyvät lisääntymisen mahdollistavat itiöt. Sienet voivat lisääntyä myös suvuttomien, rihmoista kuroutuvien niin sanottujen konidioiden eli kuromaitiöiden välityksellä. Käytännössä itiöemä on sama asia kuin poimittava sieni. Käsitys, että sienet ovat kasveja, on peräisin ajalta, jolloin sienet luokiteltiin itiökasveihin. Itiökasvien lisääntymisessä ja kehityskierrossa itiöillä on jokseenkin yhtä keskeinen merkitys kuin sienillä. Itiökasviryhmiä ovat levät, sammalet ja sanikkaiset. Osa tutkijoista on sitä mieltä, että amebamaiset limakkosienet tulisi luokitella eläinkuntaan, koska niillä on liikkuva kehitysvaihe, plasmodio. Tämä yhtenäinen laaja limakko kehittyy yhdeksi tai useaksi itiöemäksi, joka tuottaa itiöitä. Tällainen sieni on mm. lahopuulla kasvava paranvoi.