Pituus on terveystekijä

22 vuoden aikana yksikään 152:sta tutkimukseen osallistuneesta lyhytkasvuisesta ei kuollut syöpään. Lyhyys suojaa myös diabetekselta.

Jaime Guevara-Aguirre with equadorian little people

Keskenään sukua olevien ecuadorilaisten lyhytkasvuisten parissa tehty tutkimus on paljastanut geenimutaation, joka paitsi aiheuttaa kasvun tyrehtymisen myös suojelee syövältä ja diabetekselta.

Tutkimukseen osallistuneilla ihmisillä esiintyvä kasvuhormonireseptorin mutaatio estää GH- ja IGF-1-kasvuhormoneja vaikuttamasta heidän elimistössään. Näistä kasvua murrosiässä edistävistä hormoneista voi olla myös haittaa solujen toiminnalle. Hiirikokeissa suurten kasvuhormonipitoisuuksien on todettu altistavan muun muassa syövälle.

Ecuadorilais-yhdysvaltalainen tutkijaryhmä seurasi 152 lyhytkasvuisen elämää 22 vuoden ajan ja vertasi heidän tautihistoriaansa 1?606 läheiseen sukulaiseen, joilla ei ollut mutaatiota ja jotka olivat normaalipituisia. Kävi ilmi, että vaikka ryhmät elivät samassa ympäristössä, kuolemansyissä oli eroja.

Normaalipituisista 20 prosenttia kuoli syöpään ja 5 prosenttia diabetekseen, kun taas niihin ei menehtynyt kukaan lyhytkasvuisista. Lyhytkasvuiset eivät kuitenkaan eläneet pitempään kuin sukulaisensa, sillä alkoholisairaudet olivat heidän joukossaan yleisiä.

Tutkijat toivovat, että tulosten pohjalta voidaan kehittää elämää pidentävä lääke, joka rajoittaisi GH- ja IGF-1-hormonien vaikutuksia murrosiän jälkeen ja samalla minimoisi riskin sairastua syöpään tai diabetekseen.