Shutterstock
narsisti

Mikä on narsisti?

Narsisti kuvittelee olevansa muita parempi ja vaatii siksi jatkuvaa ihailua ympärillä olevilta ihmisiltä.

Mikä on narsisti?

Narsisti-sanaa käytetään usein ihmisistä, jotka ovat itsekeskeisiä ja ylimielisiä. Itse asiassa narsismi kuitenkin on psyykkinen häiriö, joka on luokiteltu kansainvälisessä ICD-10-tautiluokituksessa luokkaan "Muut persoonallisuushäiriöt".

Narsismin tunnistettavimmat piirteet ovat ihailun kaipuu ja äärimmilleen vääristynyt omakuva. Tämä tarkoittaa sitä, että narsisti yliarvioi omat kykynsä ja uskoo olevansa muita parempi.

Mitkä ovat narsistin piirteet?

Epäiletkö jotakuta lähipiirissäsi narsistiksi? Psykologit ovat listanneet narsistisen persoonallisuushäiriön diagnosoimisen kriteereiksi seuraavat seikat, joista vähintään viiden täytyy toteutua, jotta diagnoosi on mahdollinen:

 • Korkea käsitys omista kyvyistä, jolloin omakuva on myös suhteettoman positiivinen
 • Ylimielinen käytös
 • Jatkuva huomiontarve
 • Odottaa muilta erityiskohtelua
 • Tunne siitä, että on itse erityinen ja ainutlaatuinen
 • On muille kateellinen tai uskoo muiden olevan itselle kateellisia
 • Empaattisuuden puute
 • Käyttää muita kyynisesti hyväkseen saadakseen haluamansa
 • Tuntee tarvetta olla muiden suuren ihailun kohteena

Tutkijat eivät vieläkään tiedä, miksi joillekuille kehittyy narsistinen persoonallisuushäiriö. Siitä ollaan kuitenkin yhtä mieltä, että sekä perimä että ympäristö vaikuttavat asiaan.

Kahdenlaisia narsisteja

Narsistit voidaan yleensä jakaa kahteen eri ryhmään:

 • Haavoittuvaisiin narsisteihin, joilla on mm. heikko itsetunto ja joiden on vaikeaa ottaa vastaan kritiikkiä.
 • Mahtaileviin narsisteihin, joilla on vahva itsetunto ja jotka tavoittelevat henkilökohtaista valtaa ja voittoja.

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan ryhmien välillä on suuria eroja.

Tutkimuksessa oli mukana 270 henkilöä. Tulokset viittaavat siihen suuntaan, että mahtailevilla narsisteilla on samoja piirteitä kuin psykopaateilla, kun taas haavoittuvaisten narsistien piirteet liittyvät ennen kaikkea puolustusmekanismeihin.

Tutkijat uskovat, että haavoittuvaisten narsistien käyttäytyminen kumpuaa tarpeesta kompensoida huonoa itsetuntoa. Suurin osa ihmisistä suhtautuu narsistiseen käyttäytymiseen negatiivisesti, ja siksi haavoittuvaiset narsistit jätetään yksin, jolloin narsistinen käyttäytymismalli jatkuu.

Brittitutkimus osoittaa myös, että kumpikin narsistityyppi halajaa korkeaa sosiaalista statusta, mutta vain haavoittuvainen narsisti välittää siitä, pitävätkö toiset ihmiset hänestä.

Brittitutkimus osoittaa myös, että kumpikin narsistityyppi halajaa korkeaa sosiaalista statusta, mutta vain haavoittuvainen narsisti välittää siitä, pitävätkö toiset ihmiset hänestä.

Narsisti Narkissos

Sana "narsisti" on peräisin kreikkalaisesta tarustosta, jonka mukaan kaunis Narkissos rakastui omaan kuvajaiseensa ja kuoli itserakkautensa tähden.

© Shutterstock

Narsistit kärsivät masennuksesta muita harvemmin

Queens University Belfastin tutkimus osoittaa, että vaikka narsistilla on monia ongelmallisia piirteitä, häiriöön liittyy myös muutamia etuja.

700 koehenkilöä täytti erilaisia tutkimuslomakkeita, joilla mitattiin narsistisia piirteitä, henkistä vahvuutta ja masennus- ja stressioireita.

Herkät narsistit olivat usein puolustuskannalla ja vihamielisiä, kun taas mahtipontisten narsistien itsetunto oli korkealla ja he olivat pääasiassa kiinnostuneita vallasta ja asemasta.

Mahtipontiset narsistit olivat kuitenkin myös itsevarmoja ja määrätietoisia, ja tutkijoiden mukaan näytti siltä, että nämä piirteet pienensivät heidän riskiään sairastua masennukseen ja kärsiä stressistä.

Narsisti voi muuttua

On olemassa merkkejä siitä, että myös narsisti voi muuttua parempaan suuntaan.

Suuri tutkimus vuodelta 2019 osoitti, että narsistisia taipumuksia omaavien henkilöiden omakuva muuttui realistisemmaksi, kun he olivat kohdanneet elämässään vastoinkäymisiä.

Tutkijat toivat esiin muun muassa, että ensimmäinen työpaikka muuttaa usein narsistin käsitystä itsestään. Ensikohtaaminen työelämän kanssa aiheuttaa nimittäin sen, että narsistin on pakko ottaa vastaan kritiikkiä - jota narsisti yleensä vihaa.

Tutkimus kesti useita vuosia, ja siihen osallistuivat sadat eri sukupolvia edustavat ihmiset. Tutkijat kumoavatkin väitteen siitä, että jotkut sukupolvet olisivat toisia narsistisempia.