Onko oppimisessa sukupuolieroja?

Sukupuolten on havaittu käsittelevän näkö- ja kuuloärsykkeitä hieman eri tavoin. Ero voi vaikuttaa kielen oppimistapaan.

Boy and girl reading

Tyttöjen aivot eivät käsittele näkö- ja kuuloärsykkeitä samalla tavalla kuin poikien. Siksi sukupuolten välillä on eroja muun muassa kielen oppimisessa. Tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että tytöillä on hieman parempi kielenomaksumiskyky kuin pojilla.

Aivokuvauksissa on ilmennyt, että pojat ratkovat kielellisiä valmiuksia vaativia tehtäviä toisilla aivojen osilla kuin tytöt. Myös eri aivoalueiden aktiivisuudessa on jonkin verran eroa. Testi, jossa lapset näkevät sanan kuulematta sitä tai kuulevat sanan näkemättä sitä, on paljastanut, että tytöt käsittelevät kieltä yleensä abstraktisemmin eli käsitteellisemmin kuin pojat. Pojat taas soveltavat enemmän sensorista eli aistitietoon perustuvaa lähestymistapaa.

Aivokuvausten mukaan tytöt käsittelevätkin kieltä enimmäkseen niillä osilla, jotka liittyvät käsitteelliseen ajatteluun, kun taas pojat käyttävät lähinnä näkö- ja kuuloalueita. Tämä vaikuttaa oppimistapaan.

Koska lapset ovat yksilöllisiä oppijoita, Pohjoismaissa ei ole ollut tapana pitää sukupuolta merkittävänä oppimisvalmiuksiin vaikuttavana tekijänä.

Tytöt oppivat eri tavalla kuin pojat

Yhdysvaltalaisen Richard Haierin mukaan miehillä on 6,5 kertaa niin paljon harmaata ainetta (A) kuin naisilla. Naisilla taas on 10-kertainen määrä valkeaa ainetta (B) miehiin verrattuna. Erot voivat selittää sukupuolten välillä havaittuja – suhteellisen pieniä – oppimiseroja.

Harmaa aine – käsittelee tietoa.

Valkea aine – välittää tietoa.